FUDBAL 8 PRVA I DRUGA LIGA ZA ŽENE

PROPOZICIJE TAKMIČENJA ZA FUDBAL 8

KALENDAR

Član 1.

Takmičenje počinje 01.04 i traje do 30.09. 

PRIJAVA IGRAČA I PREDSTAVNIKA EKIPA

Član 2.

Svaka ekipa je obavezna da svoje učešće potvrdi 15 dana pre početka, a  72 sata pre početka takmičenja na e-mail: futsalasocijacija@gmail.com dostavi:

 • Elektronsku prijavu ekipe, igrača i predstavnika
 • Skenirani skupni ili pojedinačni važeći lekarski pregled

Identitet igrača utvrđuje se:

 • Preko facebook stranice: Fudbalska Futsal Asocijacija na kojoj se nalazi skupna slika ekipe koja se slika pre početka utakmice i postavlja na facebook stranicu
 • Dokumenta sa slikom /pasoš i lična karta/ koji predstavnik ekipe može da traži pre početka utakmice, tokom utakmice ili na kraju utakmice samo ako posumnja na nekog od protivničkih igrača da even

BROJ IGRAČA

Član 3.

Maksimalni broj igrača za prijavu je 14.

LOPTA

Član 4.

Utakmice fudbal 8 igraju se loptom veličine 5

ZAMENA IGRAČA

Član 5.

Zamene se mogu vršiti bez zaustavljanja igre takozvana „leteća zamena”.

OFSAJD

Član 6.

Ne primenjuje se pravilo igre “ofsajd” kod fudbala 8.

VRATAR

Član 7.

Dodavanja lopte vrataru je dozvoljeno, ali vratar ne sme da hvata loptu u ruke.

Lopta iz gol-auta izvodi se sa zemlje.

KATEGORIJE IGRAČA

Član 8.

Pravo učešća u sezoni 2024/2025 imaju:

 • Devojke od 13 do 20 godina

DIMENZIJE TERENA

Član 9.

Teren 60m x 40m, veličina gola 5m x 2m

TRAJANJE UTAKMICE I TIME OUT

Član 10.

Fudbal 8 trajanje utakmice je 25 minuta bez zaustavljanja vremena, zadnji minut se zaustavlja vreme.

Time out po jedan za obe ekipe u trajanju od 1 minuta.

LEKARSKI PREGLED

Član 11.

Pravo nastupa imaju samo igrači sa obavljenim lekarskim pregledom kojim su oglašeni sposobnim za igranje.

Za ispravnost i vreme trajanja obavljenog lekarskog pregleda odgovoran je predstavnik ekipe za koju igrač nastupa.

Važnost lekarskog pregleda je 6 meseci a u slučaju bilo kakve nezgode koja je posledica neadekvatnog i neažurnog praćenja zdravstvenog stanja igrača organizator ne snosi odgovornost, već odgovornost snosi predstavnik ekipe za koju igrač nastupa.

Ekipa je nakon prijave igrača dužna da nakon isteka roka važnosti lekarskog pregleda, igrač bude ponovo lekarski pregledan.

Organizator je obavezan i dužan da za vreme odigravanja svih utakmica na takmičenju obezbedi dežurstvo stručnih zdravstvenih radnika /minimum medicinskog tehničara/, kao i vozilo za hitne lekarske intervencije i transport povređenog igrača do najbliže zdravstvene ustanove.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI IGRAČA I PREDSTAVNIKA EKIPA

Član 12.

 • Ukoliko jedan igrač dobije 2 opomene /žuti karton/, kazniće se zabranom igranja jedne utakmice.
 • Igrač se kažnjava zabranom igranja na prvoj narednoj utakmici
 • Ukoliko igrač bude isključen /crveni karton/ kazniće se zabranom nastupa na prvoj narednoj utakmici
 • Svakim narednim isključenjem igrač će biti kažnjen zabranom igranja na narednoj utakmici.
 • Ukoliko se utvrdi da ekipa u svoj sastav uvrsti igrača koji je stariji ili je nastupao za drugu ekipu /šverc igrača/ a da prethodno direktor lige nije obavešten o njegovom prelasku – prelazni rok za tu ekipu u bilo kojoj zemlji gde se održavaju FFA takmičenja i igre u tekućoj sezoni, svi rezultati ostvareni u takmičenju biće brisani, a ekipa koja je uvrstila igrača u svoju ekipu će biti izbačena iz daljeg takmičenja, igrači će biti kažnjeni neigranjem do kraja sezone, a predstavniku ekipe biće doživotno zabranjena bilo kakva sportska aktivnost u FFA u bilo kojoj državi gde se ovaj projekat bude realizovao, njegova slika, broj mobilnog ime i prezime, dokaz šta je uradio, biće objavljeni na sajtu FFA i facebook profilu i stranici, kao opomena drugima da se ne služe nesportskim stvarima, jer delo prevare u FFA ne zastareva.

Član 13.

Ukoliko neki od igrača zakasni na odigravanje utakmice, a nalazi se u prijavi ekipa, igrača i predstavnika, može nastupiti na utakmici.

Član 14.

Ekipa koja se ne pojavi u zakazanom terminu odigravanja utakmice ili sa zakašnjenjem većim od 10 minuta, gubi utakmicu službenim rezultatom 3:0 /par- forfe/.

Utakmice se ne mogu odlagati, dakle samo neodigravanje utakmice podrazumeva službenu registraciju rezultata od 3:0 /PFF/ u korist protivničke ekipe.

Samo u izuzetnim slučajevima /viša sila i dr./ može se zvanično odložiti utakmica.

Ekipa koja na završnici takmičenja /osvoji prva tri mesta/ i ne ostane na dodeli nagrada neće dobiti nagrade.

ŽALBE

Član 15.

Žalbe na regularnost odigrane utakmice po svim osnovama rešava se odmah na licu mesta.

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Član 16.

U svim takmičenjima vode se tabele koje daju konačan plasman ekipa.

Član 17.

Takmičenja će biti formirana u skladu sa brojem prijavljenih ekipa i na osnovu toga će direktor lige odrediti sistem takmičenja, po grupama ako je više ekipa i obavezno igranje po bergerov sistemu /jednokružno, dvokružno ili trokružno/.

Tabele i rezultati se nalaze na sajtu www.futsalasocijacija.com

Direktor lige može posle igranja po bergeru da formira nove grupe i kroz play off ili sistem eliminacije dobije prva tri mesta po kategorijama.

Direktor lige i sve ekipe obavezne su da se usklade i pridržavaju propozicija takmičenja u kojima se nalazi i kalendar takmičenja.

Ekipa koja pobedi nа utаkmici osvаjа 3 bodа. U slučаju nerešenog rezultаtа ekipe izvode po tri kaznena udarca, ako bude nerešeno izvodi se po jedan kazneni udarac dok se ne dobije pobednik, pobednik dobija 2 boda, poraženi 1 bod. Ako na kraju svih utakmica, ekipe imaju isti broj bodova, odlučuje rezultat sa utakmice između tih ekipa u grupi.

Ako se i nа tаj nаčin ne može utvrditi plаsmаn odlučuje žreb.

Ekipe koje igraju po KUP sistemu, na kraju utakmice ako je nerešen rezultat izvode po tri kaznena udarca, ako i tada bude nerešeno onda izvode po jedan kazneni udarac do dobijanja pobednika.

ZAPISNIČAR I SUDIJA

Član 18.

Za svaku utakmicu direktor lige određuje zapisničara i sudiju.

Zapisničar na utakmici kao zvanični predstavnik asocijacije, vrši nadzor nad utakmicom.

Zapisničar je dužan da prati i objektivno ceni sve uslove i da se stara da sve odredbe ovih propozicija i fudbalska Pravila poštuju.

Zapisničar je obavezan da poseduje laptop ili računar i internet.

Pored nadzora, zapisničar pruža punu pomoć predstavnicima ekipa i sudijama.

Utakmice će suditi sudije koje budu imale sertifikat FFA i uz prisustvo zapisničara.

Sudija i zapisničar može postati svako ko je navršio 18 godina i ko nije osuđivan.

Seminar se održava pred početak nove sezone, na kojem zapisničari i sudije imaju u toku dana predavanje o propozicijama takmičenja i Futsal i Fudbalskim pravilima, a na kraju polažu test sa 24 pitanja iz poznavanja propozicija takmičenja i Futsal i Fudbalskih Pravila.

Pravo da sude i vode zapisnik imaće ako odgovore tačno na 20 pitanja.

Utakmicu je dovoljno da sudi jedan sudija, a po potrebi dvojca sudija.

Pravo da vrši komunikaciju sa zapisničarom i organizatorom takmičenja ima samo  predstavnik ekipe koji jedini uz igrače može biti na klupi

PONAŠANJE SVIH UČESNIKA

Član 19.

Nesportsko i vandalsko ponašanje predstavnika, igrača, navijača, verbalni i fizički napad na sudije, zapisničara, igrače i organizatore, može biti sankcionisano diskvalifikacijom iz daljnjeg takmičenja.

Sudijske odluke u pogledu sankcinisanja nesportskog ponašanja i igre u toku utakmice su: žuti karton-opomena, crveni karton – isključenje.

Predstavnik ekipe je dužan da zaštiti sva zvanična lica, kako od verbalnih tako i od fizičkih nasrtaja.

Član 20.

Svaka prijavljena ekipa dužna je da vodi računa o ponašanju svojih navijača, te da utiče na njih da se ponašaju korektno i da navijaju sportski.

Obaveza je svake ekipe da permanentno vrši edukaciju i informisanje navijača o štetnosti stvaranja pritiska bilo koje vrste.

Član 21.

Ukoliko u toku utakmice nastupi nesportsko ponašanje gledalaca ili pojedinaca, sudija i zapisničar dužni su da prekinu utakmicu i odstrane iz gledališta pojedince, grupe ili sve gledaoce, kako bi se utakmica mogla nastaviti u atmosferi koja je primerena aktivnostima u kojima učestvuju sportisti.

Utakmica se neće nastaviti ukoliko se ne postupi prema zahtevu sudije i zapisničara.

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 22.

Ekipe učesnici takmičenja Fudbal 8, najkasnije 72 sata pre početka, uplaćivaće kotizaciju na račun pravnog lica sa kojim asocijacija ima sporazum o saradnji i koji u ime asocijacije organizuje takmičenja i igre a sve u svrhu organizacije završnice.

Direktor lige formiraće cenu kotizacije za ekipe.

Ukoliko se ne dostavi dokaz direktorz lige o uplati, smatraće se da je ekipa odustala od učešća u takmičenju i direktor lige ekipu neće uključiti u takmičenje.

Visinu kotizacije direktor lige određuje pred početak takmičenja.

Kotizacijom se pokriva deo troškova koji je neophodan za efikasno sprovođenje i ažurno administriranje takmičenja kao i deo troškova u koje spadaju troškovi zakupa terena, angažovanje sudija, zapisničara, medicinskog tehničara, automatske obrade podataka, organizacije takmičenja i potrošnog materijala.

FFA ne odgovara za finansijsko poslovanje direktora liga

RASPORED UTAKMICA

Član 23.

Raspored utakmica, vreme i mesto odigravanja utakmica svih učesnika biće objavljeno na sajtu www.futsalasocijacija.com i na facebook stranici: Fudbalska Futsal Asocijacija

FOTOGRAFISANJE I VIDEO SNIMANJE

Član 24.

Fotografisanje i video snimanje je slobodno, a FFA ne ostvaruje bilo kakav prihod od toga.

Kupovina fotografija, video materijala i dr. stvari i usluga je stvar slobodne volje zainteresovanih lica.

KUĆNI RED

Član 25.

Sve ekipe učesnici dužni su da se striktno pridržavaju kućnog reda, kako na terenu tako i u svim objektima /svlačionice, restoran, bife i dr./

Za svaku eventualnu štetu pričinjenu od strane navijača, predstavnika i članova prijavljenih ekipa, materijalnu i svaku drugu odgovornost će snositi ekipa počinioca.

Član 26.

Obaveza svih aktera u takmičenjima je da se ponašaju časno i u skladu sa najvišim moralnim principima i etičkim normama

OSIGURANJE SVIH UČESNIKA

Član 27.

Sve ekipe mogu ako to žele /nisu obavezne/ da dostave osiguranje igrača.

Oni koji imaju treba da na e-mail: futsalasocijacija@gmail.com dostave skeniranu polisu osiguranja igrača.

BEZBEDNO ODRŽAVANJE TURNIRA

Član 28.

Organizator je obavezan:

 • Da odredi dovoljan broj redara ili licenciranog radnika obezbeđenja
 • Da za vreme trajanja utakmica u gledalištu zabrani prodaju alkoholnih pića, kao i bezalkoholnih u staklenoj ambalaži /dozvoljena upotreba ambalaže od papira ili plastike/

POVREDE I MATERIJALNA ŠTETA

Član 29.

Organizator nije odgovoran za bilo koju povredu koja se dogodi igraču, službenom licu ili gledaocu niti za bilo koju materijalnu štetu pričinjenu fizičkom licu ili ekipi ili objektu prilikom odigravanja utakmice, već štetu snosi predstavnik ekipe koja je tu štetu napravila.

FFA