FUTSAL PRVA I DRUGA LIGA ZA ŽENE

FUTSAL PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Član 1.

Fudbalska Futsal Asocijacija (FFA) je jedinstvena sportska organizacija osnovana radi afirmacije rekreativno amaterskog futsala svih kategorija.

TAKMIČENJA

Član 2

 • FPLŽ – Futsal prva liga za žene
 • FDLŽ – Futsal druga liga za žene

DIREKTOR I ZAMENIK DIREKTORA FUTSAL PRVE I DRUGE LIGE ZA ŽENE

Član 3.

Nadležnosti i delokrug rada su:

 • Direktore imenuje UO FFA na predlog sportskog direktora asocijacije
 • Odgovorni su za primenu propozicija takmičenja i futsal Pravila igre /preuzeta od FIFA i preuređena za takmičenja FFA /
 • Određuju mesto odigravanja takmičenja
 • Kao prvostepeni disciplinski organ odlučuju u prvom stepenu u vezi disciplinskih prekršaja u skladu sa propozicijama takmičenja asocijacije
 • Realizuju aktivnost po propozicijama takmičenja
 • Izrađuju i realizuju raspored takmičenja
 • Formiraju iznos kotizacije
 • Vode evidenciju službenih lica i ekipa učesnika
 • Odgovorni su za pripremu i realizaciju takmičenja
 • Komuniciraju i redovno izveštavaju sportskog direktora asocijacije o realizaciji i ostalih aktivnosti
 • Imenuju službena lica sudije, zapisničara i medicinskog tehničara i kontrolišu njihov rad
 • Izvršavaju finansijske obaveze prema asocijaciji, službenim licima i objektima koje koriste
 • Odazivaju se na sastanke sportskog direktora asocijacije
 • Na kraju sezone sačinjavaju izveštaj o prethodnoj sezoni koji dostavljaju sportskom direktoru asocijacije

KALENDAR TAKMIČENJA

Član 4.

Početak i kraj takmičenja određuje UO asocijacije na predlog sportskog direktora asocijacije a na osnovu plana i programa direktora liga.

FPLŽ i FDLŽ počinju 01.11. a završavaju do 31.03.

FUTSAL PRAVILA

Član 5.

U svim takmičenjima FFA važe futsal Pravila iz 2013/2014 godine /preuzeta od FIFA i preuređena za takmičenja FFA / koja se nalaze na sajtu FFA  

PRIJAVA IGRAČA I PREDSTAVNIKA EKIPA 

Član 6.

Svaka ekipa je obavezna da najkasnije 72 sata pre početka takmičenja na e-mail: futsalasocijacija@gmail.com dostavi:

 • Elektronsku prijavu ekipe, igrača i predstavnika
 • Skenirani skupni ili pojedinačni važeći lekarski pregled

Identitet igrača utvrđuje se:

 • Preko facebook stranice: Fudbalska Futsal Asocijacija na kojoj se nalazi skupna slika ekipe koja se slika pre početka utakmice i postavlja na facebook stranicu
 • Dokumenta sa slikom /pasoš i lična karta/ koji predstavnik ekipe može da traži pre početka utakmice, tokom utakmice ili na kraju utakmice samo ako posumnja na nekog od protivničkih igrača da to nije taj ili je stariji.

Član 7.

Prijave ekipa, igrača i predstavnika najkasnije 72 sata pre početka takmičenja.

Minimalni broj igrača za prijavu je 5 /pet/, a maksimalni broj 14 /četrnaest/.

U igri učestvuje 4+1. Minimalan broj igrača za početak utakmice je 3+1.

Na klupi može da sedi samo predstavnik ekipe i 9 rezervnih igrača.

Prijava novih igrača omogućena je tokom cele sezone ako ima slobodnih mesta u ekipi.

Igrač može da nastupa za još jednu ekipu /mlađi igrač može da igra za svoju i stariju kategoriju/. Igrač koji želi da pređe u neku drugu ekipu, istu može da promeni samo uz prethpodno odobrenje direktora okruga kad kod poželi.

KATEGORIJE IGRAČA

Član 8.

Pravo učešća u sezoni 2024/2025 imaju:

 • Devojke od 13 do 20 godina. 

TRAJANJE UTAKMICE

Član 9.

Trajanje utakmice je 25 minuta bez zaustavljanja vremena. Utakmice mogu da se igraju i manje ali samo po odobrenju direktora.

Nema time out-a.

LEKARSKI PREGLED

Član 10.

Pravo nastupa imaju samo igrači sa obavljenim lekarskim pregledom kojim su oglašeni sposobnim za igranje.

Za ispravnost i vreme trajanja obavljenog lekarskog pregleda odgovoran je predstavnik ekipe za koju igrač nastupa.

Važnost lekarskog pregleda je 6 meseci, u slučaju bilo kakve nezgode koja je posledica neadekvatnog i neažurnog praćenja zdravstvenog stanja igrača organizator ne snosi odgovornost, već odgovornost snosi predstavnik ekipe za koju igrač nastupa.

Ekipa je nakon prijave igrača dužna da nakon isteka roka važnosti lekarskog pregleda od 6 meseci, igrač bude ponovo lekarski pregledan.

Domaćin utakmice je obavezan i dužan da za vreme odigravanja svih utakmica na takmičenju obezbedi dežurstvo stručnih zdravstvenih radnika /minimum medicinskog tehničara/, kao i vozilo za hitne lekarske intervencije i transport povređenog igrača do najbliže zdravstvene ustanove.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI IGRAČA I PREDSTAVNIKA EKIPA

Član 11.

O disciplinskim prekršajima ekipa, igrača i predstavnika odlučuje i kazne u prvom stepenu izriče direktor lige.

 • Ukoliko jedan igrač u toku takmičarske sezone dobije 2 opomene /žuti karton/, kazniće se zabranom igranja jedne utakmice.
 • Igrač se kažnjava zabranom igranja na prvoj narednoj utakmici
 • Ukoliko igrač u toku takmičarske sezone bude isključen /crveni karton/ kazniće se zabranom nastupa na prvoj narednoj utakmici.
 • Svakim narednim isključenjem igrač će biti kažnjen zabranom igranja na narednoj utakmici.
 • Ukoliko se utvrdi da ekipa u svoj sastav uvrsti igrača koji je stariji ili je nastupao za drugu ekipu /šverc igrača/ a da prethodno direktor lige nije obavešten o njegovom prelasku – prelazni rok za tu ekipu u bilo kojoj zemlji gde se održavaju FFA takmičenja i igre u tekućoj sezoni, svi rezultati ostvareni u takmičenju biće brisani, a ekipa koja je uvrstila igrača u svoju ekipu će biti izbačena iz daljeg takmičenja, igrači će biti kažnjeni neigranjem do kraja sezone, a predstavniku ekipe biće doživotno zabranjena bilo kakva sportska aktivnost u FFA u bilo kojoj državi gde se ovaj projekat bude realizovao, njegova slika, broj mobilnog ime i prezime, dokaz šta je uradio, biće objavljeni na sajtu FFA i facebook profilu i stranici, kao opomena drugima da se ne služe nesportskim stvarima, jer delo prevare u FFA ne zastareva. 

Član 12.

Svaka ekipa je dužna da se pridržava propozicija takmičenja i satnice, te je obavezna da se pojavi svaki put u terminu zakazanom za odigravanje utakmice.

Ukoliko neki od igrača zakasni na odigravanje utakmice, a nalazi se u prijavi ekipa, igrača i predstavnika, može nastupiti na utakmici.

Član 13.

Ekipa koja se ne pojavi u zakazanom terminu odigravanja utakmice ili sa zakašnjenjem većim od 10 minuta, gubi utakmicu službenim rezultatom 3:0 /par- forfe/.

Utakmice se ne mogu odlagati, dakle samo neodigravanje utakmice podrazumeva službenu registraciju rezultata od 3:0 /PFF/ u korist protivničke ekipe.

Samo u izuzetnim slučajevima /viša sila i dr./ i uz prethodnu saglasnost direktora lige može se zvanično odložiti odigravanje utakmice.

Eventualno otkazivanje odigravanja utakmice treba najaviti najkasnije 72 sata pre programom predviđenog termina direktoru lige.

Angažovanje terena za svaki naknadni termin odigravanja utakmice posebno se plaća unapred po ceni koju odredi direktor lige, a najdalje neposredno pre odigravanja odložene utakmice.

Sve troškove snosi ekipa koja odlaže utakmicu i dužna je da se prilagodi terminu koji odgovara protivniku, a na osnovu raspoloživih termina.

ŽALBE

Član 14.

Žalbe na regularnost odigrane utakmice po svim osnovama rešava direktor lige ili zapisničar odmah i na licu mesta /lično ustanove/ ili uz podneti dokaz fotografiju ili video zapis na mail futsalasocijacija@gmail.com

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Član 15.

U svim takmičenjima vode se tabele koje daju konačan plasman ekipa.

Član 16.

Takmičenja će biti formirana u skladu sa brojem prijavljenih ekipa i na osnovu toga će direktor lige odrediti sistem takmičenja, po grupama ako je više ekipa i obavezno igranje po bergerov sistemu /jednokružno, dvokružno ili trokružno/.

Tabele i rezultati se nalaze na sajtu www.futsalasocijacija.com

Direktor lige može posle igranja po bergeru da formira nove grupe i kroz play off ili sistem eliminacije dobije prva tri mesta po kategorijama.

Direktor lige i sve ekipe obavezne su da se usklade i pridržavaju propozicija takmičenja u kojima se nalazi i kalendar takmičenja.

Ekipa koja pobedi nа utаkmici osvаjа 3 bodа. U slučаju nerešenog rezultаtа ekipe izvode po tri kaznena udarca, ako bude nerešeno izvodi se po jedan kazneni udarac dok se ne dobije pobednik, pobednik dobija 2 boda, poraženi 1 bod.  Ako na kraju svih utakmica, ekipe imaju isti broj bodova, odlučuje rezultat sa utakmice između tih ekipa u grupi.

Ako se i nа tаj nаčin ne može utvrditi plаsmаn odlučuje žreb.

Ekipe koje igraju po KUP sistemu, na kraju utakmice ako je nerešen rezultat izvode po tri kaznena udarca, ako i tada bude nerešeno onda izvode po jedan kazneni udarac do dobijanja pobednika.

Član 17.

Prvak asocijacije je ekipa koja ostvari najbolji rezultat.

Iz prve lige u drugu ligu odlaze zadnje dve ekipe na tabeli, a iz druge lige u prvu ligu ulaze prve dve ekipe na tabeli druge lige. 

ZAPISNIČAR I SUDIJA

Član 18.

Za svaku utakmicu direktor lige određuje zapisničara i sudiju.

Zapisničar na utakmici kao zvanični predstavnik asocijacije, vrši nadzor nad utakmicom.

Zapisničar je dužan da prati i objektivno ceni sve uslove i da se stara da sve odredbe ovih propozicija i futsal pravila poštuju.

Zapisničar je obavezan da poseduje laptop ili računar i internet.

Pored nadzora, zapisničar pruža punu pomoć predstavnicima ekipa i sudijama.

Utakmice će suditi sudije koje budu imale sertifikat FFA i uz prisustvo zapisničara.

Sudija može postati svako ko je navršio 18 godina i ko nije osuđivan.

Seminar se održava pred početak nove sezone, na kojem sudije imaju u toku dana predavanje o propozicijama takmičenja i futsal pravilima, a na kraju polažu test sa 24 pitanja iz poznavanja Futsal i Fudbalskih propozicija takmičenja, Futsal i Fudbalskih Pravila.

Pravo da sude i vode zapisnik imaće ako odgovore tačno na 20 pitanja.

Utakmicu je dovoljno da sudi jedan sudija, a po potrebi dvojca sudija.

Pravo da vrši komunikaciju sa zapisničarom i organizatorom takmičenja ima samo  predstavnik ekipe koji jedini uz igrače može biti na klupi.

PONAŠANJE SVIH UČESNIKA

Član 19.

Nesportsko i vandalsko ponašanje predstavnika, igrača, navijača, verbalni i fizički napad na sudije, zapisničara, igrače i organizatore, odlukom direktora lige može biti sankcionisano diskvalifikacijom iz daljnjeg takmičenja.

Sudijske odluke u pogledu sankcinisanja nesportskog ponašanja i igre u toku utakmice su: žuti karton-opomena, crveni karton – isključenje /na 2 min i do kraja utakmice sa pravom zamene/.

Predstavnik ekipe je dužan da zaštiti sva zvanična lica, kako od verbalnih tako i od fizičkih nasrtaja.

Član 20.

Svaka prijavljena ekipa dužna je da vodi računa o ponašanju svojih navijača, te da utiče na njih da se ponašaju korektno i da navijaju sportski.

Obaveza je svake ekipe da permanentno vrši edukaciju i informisanje navijača o štetnosti stvaranja pritiska bilo koje vrste.

Član 21.

Ukoliko u toku utakmice nastupi nesportsko ponašanje gledalaca ili pojedinaca, sudija i zapisničar dužni su da prekinu utakmicu i odstrane iz gledališta pojedince, grupe ili sve gledaoce, kako bi se utakmica mogla nastaviti u atmosferi koja je primerena aktivnostima u kojima učestvuju sportisti.

Utakmica se neće nastaviti ukoliko se ne postupi prema zahtevu sudije i zapisničara.

FFA PROJEKAT – AUTORSKO DELO

Član 22.

Sa svakom novoformiranom asocijacijom, sklapa se ugovor o korišćenju i ustupanju FFA projekta.

Sa svakim novoformiranim okrugom, asocijacija će potpisati sporazum o saradnji sa pravnim licem koje će organizovati projekat u tom okrugu.

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 23.

Ekipe učesnici prve i druge lige, najkasnije 72 sata pre početka takmičenja uplaćivaće kotizaciju na račun pravnog lica sa kojim asocijacija ima sporazum o saradnji i koji u ime asocijacije organizuje takmičenja a sve u svrhu organizacije završnice za prvaka FFA.

Direktor lige formiraće cenu kotizacije za ekipe koji učestvuju u takmičenjima.

Ukoliko se ne dostavi dokaz direktorima lige o uplati, smatraće se da je ekipa odustala od učešća u takmičenju i direktor lige ekipu neće uključiti u takmičenje.

Visinu kotizacije, direktor lige određuje pred početak takmičenja.

Kotizacijom se pokriva deo troškova koji je neophodan za efikasno sprovođenje i ažurno administriranje takmičenja kao i deo troškova u koje spadaju troškovi zakupa terena, angažovanje sudija, zapisničara, medicinskog tehničara, automatske obrade podataka, organizacije takmičenja i potrošnog materijala.

FFA ne odgovara za finansijsko poslovanje direktora lige

PODLOGA

Član 24.

Takmičenja se odigravaju pod ingerencijom direktora lige u mestima koji ispunjavaju uslove.

Sva takmičenja će se odigravati u odgovarajućim sportskim objektima na terenima sa parketom, tvrdom podlogom, veštačkom podlogom, travom i da teren ima linije.

BEZBEDNO ODRŽAVANJE TAKMIČENJA I IGARA

Član 25.

Direktor lige obavezan je:

 • Da odredi dovoljan broj redara ili licenciranog radnika obezbeđenja
 • Da za vreme takmičenja u gledalištu zabrani prodaju alkoholnih pića, kao i bezalkoholnih u staklenoj ambalaži /dozvoljena upotreba ambalaže od papira ili plastike/

RASPORED TAKMIČENJA

Član 26.

Raspored takmičenja, vreme i mesto odigravanja utakmica svih učesnika biće objavljeno na sajtu www.futsalasocijacija.com i na facebook stranici: Fudbalska Futsal Asocijacija

Svaka ekipa će celokupno takmičenje igrati u istom objektu osim ukoliko iz objektivnih razloga direktor lige ne promeni mesto odigravanja utakmica.

Član 27.

Raspored i satnica takmičenja se mogu menjati u dogovoru sa direktorom lige, a najkasnije 72 sata pre odigravanja utakmice, dozvoljeno je da u jednom danu ekipa odigra i više utakmica iz nekoliko kola uz saglasnost direktora lige i protivničke ekipe.

FOTOGRAFISANJE I VIDEO SNIMANJE

Član 28.

Fotografisanje i video snimanje u svim objektima je slobodno, a direktor lige ne ostvaruje bilo kakav prihod od toga.

Kupovina fotografija, video materijala i dr. stvari i usluga je stvar slobodne volje zainteresovanih lica.

KUĆNI RED

Član 29.

Sve ekipe učesnici dužni su da se striktno pridržavaju kućnog reda, kako na terenu tako i u svim objektima u kojima se takmičenja održavaju /svlačionice, restoran, bife i dr./

Za svaku eventualnu štetu pričinjenu od strane navijača, predstavnika i članova prijavljenih ekipa, materijalnu i svaku drugu odgovornost će snositi ekipa počinioca.

Obaveza svih aktera u takmičenjima je da se ponašaju časno i u skladu sa najvišim moralnim principima i etičkim normama

OSIGURANJE SVIH UČESNIKA

Član 30.

Sve ekipe mogu ako to žele /nisu obavezne/ da dostave skeniranu polisu osiguranja igrača na e-mail: futsalasocijacija@gmail.com

POVREDE I MATERIJALNA ŠTETA

Član 31.

Organizator takmičenja nije odgovoran za bilo koju povredu koja se dogodi igraču, službenom licu ili gledaocu niti za bilo koju materijalnu štetu pričinjenu fizičkom licu ili ekipi ili objektu prilikom odigravanja utakmice, već štetu snosi predstavnik ekipe koja je tu štetu napravila.

Član 32.

Propozicije takmičenja stupaju na snagu danom deponovanja autorskog dela broj 990 2019/4995 A-0222/2019 od 09.09.2019 godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu u ulici Knjeginje Ljubice broj 5, Republika Srbija i važe u 150 zemalja sveta.

FFA