FUTSAL PROPOZICIJE TAKMIČENJA

FUTSAL PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Član 1.

Fudbalska Futsal Asocijacija (FFA) je jedinstvena sportska organizacija osnovana radi afirmacije rekreativno amaterskog futsala svih kategorija.

BALKANSKA FFA

Član 2.

FFA projekat je pokrenut u Srbiji, sa ciljem da se prvo formira Balkanska fudbalska futsal asocijacija – Balkan footbal futsal association /BFFA/, koju će ćiniti sledeće asocijacije:

Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Rumunija, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Turska i Albanija.

SVETSKA FFA

Član 3.

Krajnji cilj je širenje na globalnom nivou i formiranje svetske FFA /WFFA/, koju će ćiniti sledeće asocijacije:

 • Afrika – African football futsal association /AFFFA/
 • Azija – Asian football futsal association /ASFFA/
 • Evropa – European football futsal association /EFFA/
 • Severno, Srednja Amerika i Karibi – North Central American and Caribbean football futsal association /NCACFFA/
 • Okeanija – Oceanic football futsal association /OFFA/
 • Južna Amerika – South American football futsal association /SAFFA/

PROPOZICIJE TAKMIČENJA I IGARA

Član 4.

FFA propozicije su jedinstvene i važe u svim zemljama gde se budu održavala FFA futsal takmičenja i igre. Svaka asocijacija je dužna da svoju asocijaciju podeli na regione a regioni se podele na okruge-gradove.

TAKMIČENJA

Član 5

 • FDL – Futsal dečja liga ili turnir Dečaci kat: U8 /7 i 8 god/, U9 /8 i 9/, U10 /9 i 10/, U11 /10 i 11/ i U12 /11 i 12/ 
 • FDL – Futsal dečja liga ili turnir Devojčice kat: U14 /14 god i mlađe/, U12 /12 i mlađe/ i U10 /10 i mlađe/ 
 • FLK – Futsal letnji KUP
 • FZK – Futsal zimski KUP

IGRE

Član 6

 • FNP – Futsal na pesku 4+1
 • FT – Futsal tenis 2 na 2
 • FG – Futsal glavom 2 na 2
 • FP – Futsal prečka
 • MF – Mini futsal 1 na 1
 • MF – Mini futsal 2 na 2
 • MF – Mini futsal 3 na 3
 • ŽG – Žongliranje /fudbalsko i freestyle/

SPORTSKI DIREKTOR ASOCIJACIJE

Član 7.

Nadležnosti i delokrug rada sportskog direktora asocijacije su:

 • Odgovoran je za primenu propozicija takmičenja i futsal Pravila igre /preuzeta od FIFA i preuređena za takmičenja FFA/ kao i pravila za futsal igre
 • Daje predlog UO FFA o imenovanju direktora okruga.
 • Daje predlog o izmenama i dopunama propozicija takmičenja
 • Prati realizaciju aktivnosti i preduzima mere za poboljšanje uslova i načina funkcionisanja.
 • Vodi evidenciju dece koja ispoljavaju znake talentovanosti.
 • Izveštava asocijaciju o realizaciji ostalih aktivnosti u okviru takmičenja
 • Komunicira sa direktorima okruga na planu koordinacije svih aktivnosti
 • Odgovoran je za pripremu i realizaciju završnog takmičenja za prvaka regiona i asocijacije.
 • Oganizuje obavezan sastanak direktora okruga pred početak sezone u aprilu.
 • Na kraju sezone sačinjava izveštaj o prethodnoj sezoni.

 DIREKTORI OKRUGA

 Član 8.

Nadležnosti i delokrug rada  direktora okruga su:

 • Direktore okruga imenuje UO FFA na predlog sportskog direktora asocijacije
 • Odgovorni su za primenu propozicija takmičenja i futsal Pravila igre /preuzeta od FIFA i preuređena za takmičenja FFA /
 • Određuju mesto odigravanja takmičenja u svom okrugu
 • Kao prvostepeni disciplinski organ odlučuju u prvom stepenu u vezi disciplinskih prekršaja u skladu sa propozicijama takmičenja asocijacije
 • Realizuju aktivnost po propozicijama takmičenja
 • Izrađuju i realizuju raspored takmičenja u svom okrugu /organizuju ligu, turnir i igre/
 • Formiraju iznos kotizacije za učešće ekipa i pojedinaca u svom okrugu
 • Formiraju takmičenja po kategorijama 
 • Vode evidenciju službenih lica i ekipa učesnika
 • Odgovorni su za pripremu i realizaciju završnih takmičenja za prvaka svog okruga
 • Komuniciraju i redovno izveštavaju sportskog direktora asocijacije o realizaciji i ostalih aktivnosti u okviru svog okruga
 • Imenuju službena lica sudije, zapisničara i medicinskog tehničara i kontrolišu njihov rad
 • Izvršavaju finansijske obaveze prema asocijaciji, službenim licima i objektima koje koriste u okviru svog okruga
 • Odazivaju se na sastanke sportskog direktora asocijacije
 • Na kraju sezone sačinjavaju izveštaj o prethodnoj sezoni koji dostavljaju sportskom direktoru asocijacije

KALENDAR TAKMIČENJA, IGARA I NJIHOVIH ZAVRŠNICA

Član 9.

Početak i kraj takmičenja i igara određuje UO asocijacije na predlog sportskog direktora asocijacije a na osnovu plana i programa direktora okruga.

Takmičenja zimi  /FDL, FZK/ počinju  01.11. a završavaju do 09.03. direktori okruga mogu pomeriti početak pre i posle ovog termina, to znači da mogu takmičenje ili turnir održati od septembra do kraja oktobra i prvake slati u završnice koje se igraju u martu, ovo važi za one okruge koji nemaju uslova /sala ili balon/  da održe zimi takmičenje ili turnir.

Završnica za prvaka okruga do 09.03. regiona do 12.03. asocijacije do 20.03. svetska, evropska ili balkanska završnica do 31.03.

Futsal letnji KUP svih kategorija i igre /futsal na pesku 4+1, mini futsal 1 na 1, mini futsal 2 na 2, mini futsal 3 na 3, futsal tenis 2 na 2, futsal glavom 2 na 2, futsal prečka i žongliranje/ igra se od 01.04 do 31.08 na otvorenim ili zatvorenim terenima.

Završnica za prvaka: asocijacije 01-05.09, balkana 06-10.09, evrope i sveta 11-17.09.

Mesto održavanja i uputstvo za organizaciju i učestvovanje završnog takmičenja za prvaka odrediće asocijacija.

FUTSAL PRAVILA

Član 10.

U svim takmičenjima FFA važe futsal Pravila iz 2013/2014 godine /preuzeta od FIFA i preuređena za takmičenja FFA / koja se nalaze na sajtu FFA

MODIFIKOVANA  FUTSAL PRAVILA          

Član 11.  

Za dečake kat U8, U9, U10, U11 i U12 i devojčice U12 i U10:

 • Ne važi pravilo brojanja 4 sekunde.
 • Važi pravilo da mogu više puta da vraćaju golmanu loptu a da golman ne sme da je hvata u ruke
 • Važi pravilo /nakon akumuliranja 5 prekršaja/ da se kazneni udarac umesto sa 10 metara izvodi sa 6 metara
 • Direktori okruga mogu da skrate teren i približe golove ako se igra u hali, ako se igra u balonu i vlasnik balona poseduje rezervne golove a dimenzije terena su velike mogu se približiti golovi i poprečna linija da se obeleži čunjevima.
 • Obavezan je sistem igre 4+1 i sa futsal loptom junior veličina 3 ili običnom fudbalskom loptom veličina 4.

PRIJAVA IGRAČA, PREDSTAVNIKA EKIPA ZA TAKMIČENJA I IGRE

Član 12.

Svaka ekipa /takmičenja/ ili pojedinac /igre/ je obavezna da najkasnije 72 sata pre početka takmičenja na e-mail: futsalasocijacija@gmail.com dostavi:

 • Elektronsku prijavu ekipe, igrača i predstavnika
 • Skenirani skupni ili pojedinačni važeći lekarski pregled

Identitet igrača utvrđuje se:

 • Preko facebook stranice: Fudbalska Futsal Asocijacija na kojoj se nalazi skupna slika ekipe koja se slika pre početka utakmice i postavlja na facebook stranicu
 • Dokumenta sa slikom /pasoš, lična karta, đačka knjižica, sportska legitimacija…/ koji predstavnik ekipe može da traži pre početka utakmice, tokom utakmice ili na kraju utakmice samo ako posumnja na nekog od protivničkih igrača da je stariji.

Član 13.

Prijave ekipa, igrača i predstavnika najkasnije 72 sata pre početka takmičenja.

Minimalni broj igrača za prijavu je 5 /pet/, a maksimalni broj 14 /četrnaest/.

U igri učestvuje 4+1. Minimalan broj igrača za početak utakmice je 3+1.

Prijava igrača za igre maksimalno 5 /pet/ a za futsal prečku i žongliranje 1 /jedan/.

Prijava igrača za igru futsal na pesku je maksimalno 14 /četrnaest/.ili minimalno 5 /pet/.

Na klupi može da sedi samo predstavnik ekipe i 9 rezervnih igrača.

KATEGORIJE IGRAČA

Član 14.

Pravo učešća u FFA takmičenjima i igrama imaju:

 • Futsal dečja liga ili turnir Futsal letnji i zimski KUP – dečaci: U8, U9, U10, U11 i U12. Od 01.04.2022 godine za mlađu ekipu mogu da nastupe igrači koji su rođeni od 01.10. do 31.12. prethodne godine u novoj sezoni.  
 • Devojčice starije dve godine mogu da igraju za dečake
 • Futsal dečja liga ili turnir za devojčice kat U14, U12 i U10

TRAJANJE UTAKMICE

Član 15.

Trajanje utakmice je 25 minuta bez zaustavljanja vremena. Utakmice mogu da se igraju i manje ali samo po odobrenju direktora okruga.

Na završnici takmičenja za prvaka države, balkana, evrope i sveta utakmica traje 25 minuta bez zaustavljanja vremena /nema dva poluvremena/, vreme u zadnjem minutu utakmice se zaustavlja.

Nema time out-a.

Član 16.

Prijava novih igrača omogućena je tokom sezone samo za igrače koji nisu nastupali te sezone ni za jednu ekipu u bilo kojoj asocijaciji i ako ima slobodnih mesta u ekipi.

Na završnim takmičenjima ekipe mogu nastupati isključivo sa igračima koji su igrali za tu ekipu pred kraj zadnjeg kola takmičenja ili turnira.

Igrač može da nastupa za još jednu ekipu /mlađi igač da igra za svoju i stariju kategoriju/. Igrač koji želi da pređe u neku drugu ekipu, istu može da promeni samo u prelaznom roku /letnji 01-31.07 ili zimski 01-31.01/.

LEKARSKI PREGLED

Član 17.

Pravo nastupa imaju samo igrači sa obavljenim lekarskim pregledom kojim su oglašeni sposobnim za igranje.

Za ispravnost i vreme trajanja obavljenog lekarskog pregleda odgovoran je predstavnik ekipe za koju igrač nastupa.

Važnost lekarskog pregleda je 6 meseci /žene 14-20 god/, dečaci i devojčice U8, U9, U10, U11 i U12  lekarski pregled važi 4 meseca a u slučaju bilo kakve nezgode koja je posledica neadekvatnog i neažurnog praćenja zdravstvenog stanja igrača organizator ne snosi odgovornost, već odgovornost snosi predstavnik ekipe za koju igrač nastupa.

Ekipa je nakon prijave igrača dužna da nakon isteka roka važnosti lekarskog pregleda od 6 i 4 meseci, igrač bude ponovo lekarski pregledan.

Direktor okruga takmičenja je obavezan i dužan da za vreme odigravanja svih utakmica na takmičenju obezbedi dežurstvo stručnih zdravstvenih radnika /minimum medicinskog tehničara/, kao i vozilo za hitne lekarske intervencije i transport povređenog igrača do najbliže zdravstvene ustanove.

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI IGRAČA I PREDSTAVNIKA EKIPA

Član 18.

O disciplinskim prekršajima ekipa, igrača i predstavnika odlučuje i kazne u prvom stepenu izriče direktor okruga.

 • Ukoliko jedan igrač u toku takmičarske sezone dobije 2 opomene /žuti karton/, kazniće se zabranom igranja jedne utakmice.
 • Igrač se kažnjava zabranom igranja na prvoj narednoj utakmici
 • Ukoliko igrač u toku takmičarske sezone bude isključen /crveni karton/ kazniće se zabranom nastupa na prvoj narednoj utakmici.
 • Svakim narednim isključenjem igrač će biti kažnjen zabranom igranja na narednoj utakmici.
 • Ukoliko se utvrdi da ekipa u svoj sastav uvrsti igrača koji je stariji /mlađe kategorije/ ili je nastupao za drugu ekipu /šverc igrača/ a da prethodno direktor okruga nije obavešten o njegovom prelasku za tu ekipu u bilo kojoj zemlji gde se održavaju FFA takmičenja i igre u tekućoj sezoni, svi rezultati ostvareni u takmičenju  ili na turniru biće brisani, a ekipa koja je uvrstila igrača u svoju ekipu će biti izbačena iz daljeg takmičenja, igrači će biti kažnjeni neigranjem do kraja zimske ili letnje sezone, a predstavniku ekipe biće doživotno zabranjena bilo kakva sportska aktivnost u FFA u bilo kojoj državi gde se ovaj projekat bude realizovao, njegova slika, broj mobilnog ime i prezime, dokaz šta je uradio, biće objavljeni na sajtu FFA i facebook profilu i stranici, kao opomena drugima da se ne služe nesportskim stvarima, jer delo prevare u FFA ne zastareva. 

Član 19.

Svaka ekipa je dužna da se pridržava propozicija takmičenja i satnice, te je obavezna da se pojavi svaki put u terminu zakazanom za odigravanje utakmice.

Ukoliko neki od igrača zakasni na odigravanje utakmice, a nalazi se u prijavi ekipa, igrača i predstavnika, može nastupiti na utakmici.

Član 20.

Ekipa koja se ne pojavi u zakazanom terminu odigravanja utakmice ili sa zakašnjenjem većim od 10 minuta, gubi utakmicu službenim rezultatom 3:0 /par- forfe/.

Utakmice se ne mogu odlagati, dakle samo neodigravanje utakmice podrazumeva službenu registraciju rezultata od 3:0 /PFF/ u korist protivničke ekipe.

Samo u izuzetnim slučajevima /viša sila i dr./ i uz prethodnu saglasnost direktora okruga može se zvanično odložiti odigravanje utakmice.

Eventualno otkazivanje odigravanja utakmice treba najaviti najkasnije 72 sata pre programom predviđenog termina direktoru okruga.

Angažovanje terena za svaki naknadni termin odigravanja utakmice posebno se plaća unapred po ceni koju odredi direktor okruga, a najdalje neposredno pre odigravanja odložene utakmice.

Sve troškove snosi ekipa koja odlaže utakmicu i dužna je da se prilagodi terminu koji odgovara protivniku, a na osnovu raspoloživih termina.

Ekipa koja na završnici takmičenja /osvoji prva tri mesta/ i ne ostane na dodeli nagrada neće dobiti nagrade.

Ekipa koja ne dođe na završnicu za prvaka asocijacije, balkana, evrope, drugog kontinenta, sveta, a potvrdila je svoj dolazak, biće kažnjena neigranjem do kraja tog dela sezone /letnja 01.05-30.09 i zimska 01.11-30.04/ u FFA a predstavnik ekipe doživotno udaljen iz svih takmičenja i igara FFA, ako ista ekipa to ponovi i iduće sezone i ne dođe na završnicu više neće moći učestvovati u završnici, a u svom okrugu može igrati FFA takmičenja i igre ali bez prava učestvovanja u završnici za prvaka asocijacije.

ŽALBE

Član 21.

Žalbe na regularnost odigrane utakmice po svim osnovama rešava direktor okruga ili zapisničar odmah i na licu mesta /lično ustanove/ ili uz podneti dokaz fotografiju ili video zapis na mail futsalasocijacija@gmail.com

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Član 22.

U svim takmičenjima po okruzima vode se tabele koje daju plasman ekipa za završno takmičenje za prvaka regiona.

Najveći okruzi daju dve ekipe, manji okruzi jednu ekipu u zavisnosti od broja okruga zavisiće i broj ekipa u tim završnicama.

Na kraju se održava završnica za prvaka asocijacije u kojoj učestvuje samo prvak regiona a može dva ili tri, što zavisi od broja okruga.

Prvaci asocijacije idu na završnicu za prvaka balkana, evrope i sveta.

Ovaj član može biti promenjiv ako predsednici FFA po državama donesu zajedničku odluku da povećaju broj ekipa /osvajača prva tri mesta sa svojih završnica/ u završnicama regiona, asocijacije,  balkana, evrope i sveta

Član 23.

Takmičenja će biti formirana u skladu sa brojem prijavljenih ekipa i na osnovu toga će direktor okruga odrediti sistem takmičenja, po grupama ako je više ekipa i obavezno igranje po bergerov sistemu /jednokružno, dvokružno ili trokružno/.

Tabele i rezultati se nalaze na sajtu www.futsalasocijacija.com

Direktor okruga može posle igranja po bergeru da formira nove grupe i kroz play off ili sistem eliminacije dobije prva tri mesta po kategorijama.

Direktor okruga i sve ekipe obavezne su da se usklade i pridržavaju propozicija takmičenja u kojima se nalazi i kalendar takmičenja.

Ekipa koja pobedi nа utаkmici osvаjа 3 /tri/  bodа,  а u slučаju nerešenog rezultаtа obe ekipe osvаjаju po 1 /jedаn/ bod.

Ako ekipe osvoje isti broj bodovа u grupi, dalje ide ili prvo, drugo, treće mesto osvaja ekipa koja je imala bolji rezultat u međusobnoj utakmici.

U slučаju da je rezultat u međusobnoj utakmici isti, tada bolje mesto zаuzimа ekipa koja ima bolju gol razliku, ako je i to isto dalje ide ekipa koja je postigla više golovа, ako je i to isto izvode se po tri kaznena udarca. 

Ekipe koje igraju po KUP sistemu, na kraju utakmice ako je nerešen rezultat, izvode po 3 kaznena udarca, ako i tada bude nerešeno onda izvode po jedan kazneni udarac do dobijanja pobednika.

Član 24.

Prvak asocijacije je ekipa koja ostvari najbolji rezultat na završnom takmičenju.

ZAPISNIČAR I SUDIJA

Član 25.

Za svaku utakmicu direktor okruga određuje zapisničara i sudiju.

Zapisničar na utakmici kao zvanični predstavnik asocijacije, vrši nadzor nad utakmicom.

Zapisničar je dužan da prati i objektivno ceni sve uslove i da se stara da sve odredbe ovih propozicija i futsal pravila poštuju.

Zapisničar je obavezan da poseduje laptop ili računar i internet.

Pored nadzora, zapisničar pruža punu pomoć predstavnicima ekipa i sudijama.

Utakmice će suditi sudije koje budu imale sertifikat FFA i uz prisustvo zapisničara.

Sudija može postati svako ko je navršio 18 godina i ko nije osuđivan.

Seminar se održava pred početak nove sezone, na kojem sudije imaju u toku dana predavanje o propozicijama takmičenja i futsal pravilima, a na kraju polažu test sa 24 pitanja iz poznavanja Futsal i Fudbalskih propozicija takmičenja, Futsal i Fudbalskih Pravila.

Pravo da sude i vode zapisnik imaće ako odgovore tačno na 20 pitanja.

Utakmicu je dovoljno da sudi jedan sudija, a finalne utakmice po potrebi dvojca sudija.

Pravo da vrši komunikaciju sa zapisničarom i organizatorom takmičenja ima samo  predstavnik ekipe koji jedini uz igrače može biti na klupi.

PONAŠANJE SVIH UČESNIKA

Član 26.

Nesportsko i vandalsko ponašanje predstavnika, igrača, navijača, verbalni i fizički napad na sudije, zapisničara, igrače i organizatore, odlukom direktora okruga može biti sankcionisano diskvalifikacijom iz daljnjeg takmičenja.

Sudijske odluke u pogledu sankcinisanja nesportskog ponašanja i igre u toku utakmice su: žuti karton-opomena, crveni karton – isključenje /na 2 min i do kraja utakmice sa pravom zamene/.

Predstavnik ekipe je dužan da zaštiti sva zvanična lica, kako od verbalnih tako i od fizičkih nasrtaja.

Član 27.

Svaka prijavljena ekipa dužna je da vodi računa o ponašanju svojih navijača, te da utiče na njih da se ponašaju korektno i da navijaju sportski.

Obaveza je svake ekipe da permanentno vrši edukaciju i informisanje navijača o štetnosti stvaranja pritiska bilo koje vrste.

Član 28.

Ukoliko u toku utakmice nastupi nesportsko ponašanje gledalaca ili pojedinaca, sudija i zapisničar dužni su da prekinu utakmicu i odstrane iz gledališta pojedince, grupe ili sve gledaoce, kako bi se utakmica mogla nastaviti u atmosferi koja je primerena aktivnostima u kojima učestvuju sportisti.

Utakmica se neće nastaviti ukoliko se ne postupi prema zahtevu sudije i zapisničara.

FUTSAL I FUDBALSKI KAMP PERSPEKTIVNIH IGRAČA

Član 29.

Od 15.06. do 15.07. održaće se futsal kamp za perspektivne igrače.

Futsal i fudbalskim kampom rukovodi koordinator koga imenuje UO FFA.

FFA PROJEKAT – AUTORSKO DELO

Član 30.

Sa svakom novoformiranom asocijacijom, sklapa se ugovor o korišćenju i ustupanju FFA projekta.

Sa svakim novoformiranim okrugom, asocijacija će potpisati sporazum o saradnji sa pravnim licem koje će organizovati projekat u tom okrugu.

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 31.

Ekipe učesnici takmičenja i igara, najkasnije 72 sata pre početka takmičenja i igara uplaćivaće kotizaciju na račun pravnog lica sa kojim asocijacija ima sporazum o saradnji i koji u ime asocijacije organizuje takmičenja i igre a sve u svrhu organizacije završnice za prvaka okruga.

Svaki direktor okruga formiraće cenu kotizacije za ekipe i pojedince koji učestvuju u takmičenjima i igrama.

Takmičenja i igre u nekim okruzima mogu biti i besplatna ako direktor okruga sa gradskom upravom ili opštinskim organima sklopi dogovor o saradnji.

Ukoliko se ne dostavi dokaz direktorima okruga o uplati, smatraće se da je ekipa odustala od učešća u takmičenju i direktor okruga ekipu neće uključiti u takmičenje.

Visinu kotizacije za okrug, direktor okruga određuje pred početak takmičenja i igara.

Kotizacijom se pokriva deo troškova koji je neophodan za efikasno sprovođenje i ažurno administriranje takmičenja kao i deo troškova u koje spadaju troškovi zakupa terena, angažovanje sudija, zapisničara, medicinskog tehničara, automatske obrade podataka, organizacije okružnih i regionalnih takmičenja i potrošnog materijala.

FFA ne odgovara za finansijsko poslovanje direktora okruga

PODLOGA

Član 32.

Takmičenja i igre se odigravaju pod ingerencijom direktora okruga, u okruzima koji ispunjavaju uslove.

Sva takmičenja i igre će se odigravati u odgovarajućim sportskim objektima na terenima sa parketom, tvrdom podlogom, veštačkom podlogom, travom, sa i bez mantinela, poželjno je da u objektu u kojem se igraju FFA takmičenja budu linije.

BEZBEDNO ODRŽAVANJE TAKMIČENJA I IGARA

Član 33.

Direktor okruga obavezan je:

 • Da odredi dovoljan broj redara ili licenciranog radnika obezbeđenja
 • Da za vreme takmičenja i igara u gledalištu zabrani prodaju alkoholnih pića, kao i bezalkoholnih u staklenoj ambalaži /dozvoljena upotreba ambalaže od papira ili plastike/

RASPORED TAKMIČENJA

Član 34.

Raspored takmičenja, vreme i mesto odigravanja utakmica svih učesnika biće objavljeno na sajtu www.futsalasocijacija.com i na facebook stranici: Fudbalska Futsal Asocijacija

Svaka ekipa će celokupno takmičenje do završnice igrati u istom objektu osim ukoliko iz objektivnih razloga direktor okruga ne promeni mesto odigravanja utakmica.

Član 35.

Raspored i satnica takmičenja se mogu menjati u dogovoru sa direktorom okruga, a najkasnije 72 sata pre odigravanja utakmice, dozvoljeno je da u jednom danu ekipa odigra i više utakmica iz nekoliko kola uz saglasnost direktora okruga i protivničke ekipe.

FOTOGRAFISANJE I VIDEO SNIMANJE

Član 36.

Fotografisanje i video snimanje u svim objektima je slobodno, a direktor okruga ne ostvaruje bilo kakav prihod od toga.

Kupovina fotografija, video materijala i dr. stvari i usluga je stvar slobodne volje zainteresovanih lica.

KUĆNI RED

Član 37.

Sve ekipe učesnici dužni su da se striktno pridržavaju kućnog reda, kako na terenu tako i u svim objektima u kojima se takmičenja održavaju /svlačionice, restoran, bife i dr./

Za svaku eventualnu štetu pričinjenu od strane navijača, predstavnika i članova prijavljenih ekipa, materijalnu i svaku drugu odgovornost će snositi ekipa počinioca.

Obaveza svih aktera u takmičenjima je da se ponašaju časno i u skladu sa najvišim moralnim principima i etičkim normama

OSIGURANJE SVIH UČESNIKA

Član 38.

Sve ekipe mogu ako to žele /nisu obavezne/ da dostave skeniranu polisu osiguranja igrača na e-mail: futsalasocijacija@gmail.com

POVREDE I MATERIJALNA ŠTETA

Član 39.

Organizator takmičenja nije odgovoran za bilo koju povredu koja se dogodi igraču, službenom licu ili gledaocu niti za bilo koju materijalnu štetu pričinjenu fizičkom licu ili ekipi ili objektu prilikom odigravanja utakmice, već štetu snosi predstavnik ekipe koja je tu štetu napravila.

Član 40.

Propozicije takmičenja i igara stupaju na snagu danom deponovanja autorskog dela broj 990 2019/4995 A-0222/2019 od 09.09.2019 godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu u ulici Knjeginje Ljubice broj 5, Republika Srbija i važe u 150 zemalja sveta.

FFA